Monthly Archives: Sierpień 2013

POWÓD BUDOWY SILNIEJSZYCH OBIEKTÓW

Dopiero inwazja mongolska w 1240 r. i ponad stuletnia zależ­ność większości ziem ruskich od Tatarów, później zaś akcje zjed­noczeniowe i podjęcie walki o uniezależnienie ziem ruskich skło­niły książąt do budowy solidniejszych, odpowiadających potrze­bom skutecznej obrony, często już murowanych budowli warów-

CIĄGŁA DOMINACJA DREWNIANO- ZIEMNA

Niektóre z tych wież, jak na przykład w Kamieńcu Litewskim (cylindryczny stołp ceglany, ze strzelnicami, zwieńczo­ny krenelażem), kształtem, funkcjonalnością i starannością mu­rarki nie ustępują podobnym obiektom krajów Europy Zachod­niej. Zarówno ta, jak i inne, na przykład w Czartorysku, Bielawinie czy

ZAMEK W STARYM IZBORSKU

Do najwcześ­niejszych takich zamków, nie odbiegających schematem od śred­niowiecznych warowni środkowoeuropejskich, zachowanych w dość dobrym stanie do dziś, należy zamek w Starym Izborsku, zbudowany w XIV—XV w. Usytuowany na wyniosłości, linią murów kreśli plan nieregularnego owalu (stosownie do topografii miejsca).

OŻYWIONY ROZWÓJ MUROWANEJ ARCHITEKTURY OBRONNEJ

Pod ber­łem książąt moskiewskich, do ich uniezależnienia się od Tatarów i decydującej z nimi rozprawy orężnej (ostatecznie zakończonej za Iwana IV Groźnego). Wtedy też następuje ożywiony rozwój murowanej architektury obronnej. Państwo Moskiewskie skupia już rozległe tereny, dążąc w swej tendencji zjednoczeniowej