Monthly Archives: Październik 2013

NAJCIEKAWSZY W CZACHACH

Do najciekawszych w Czechach należy jednak zbudowany w latach 1348—1365, dla króla Karola IV, zamek Karlstejn niedaleko Pragi. Położony w górzystej i pokrytej lasami okolicy, składa się zsolidnych, najeżonych blankami murów, wznoszących się po zboczu, potężnego czworobocznego donżonu, budowli mieszkal­nych

WĘGIERSKIE BUDOWLE OBRONNE

Z węgierskich budowli obronnych doby średniowiecza zacho­wało się niewiele przykładów, a i to jedynie w postaci mniej lub bardziej czytelnych ruin. Długo utrzymywał się tu zwyczaj bu­dowy wież obronno-mieszkalnych oraz zamków, których podsta­wowym elementem obronnym był donżon. Z chwilą pojawienia

ZAMEK W WYSZEHRADZIE

Zamek w Wyszehradzie był właściwie potężną cytadelą, której budowę rozpoczął Bela IV tuż po roku 1241, po najeździe Tatarów. Wolno stojący donżon i mieszkalno-gospodarcze budowle zamkowe otaczało tu kilka pierścieni murów obronnych z basztami, poprzedzonych rowem wykutym w skale. Umocnienia

OBRONNA ARCHITEKTURA ŚREDNIOWIECZNEJ RUSI

Obronna architektura średniowiecznej Rusi odznaczała się pewną odrębnością. We wczesnym średniowieczu, mniej więcej od VIII po X w., można by w odniesieniu do Rusi mówić wyłącz­nie o budownictwie grodów obronnych. W tych najwcześniej­szych fortyfikacjach główną rolę obronną odgrywało samo usytu­owanie