Monthly Archives: Grudzień 2013

MUROWANA ARCHITEKTURA OBRONNA NORWEGII

Około 1426 r. umocniono m. in. słynny zamek Kronborg, w drugiej po­łowie XVI w., już w czasach renesansu, ponownie gruntownie przebudowany. Norwegia — we wczesnym średniowieczu, podobnie jak Dania, kraj Wikingów — nie miała żadnej tradycji budownictwa muro­wanego. Głównym zajęciem mieszkańców

W SZWECJI

Połączony ze stałym lądem mostem, zamek ma plan zbliżo­ny do rombu, z dwiema cylindrycznymi basztami na leżących po przekątnej narożnikach. Plan więc przypomina wcześ­niejszy o dziesięć lat zamek Kawalerów Mieczowych w Rydze i nie odbiega od typowego schematu średniowiecz­nych warowni północnej

WŁASNE WAROWNE SIEDZIBY

Pod koniec XIII w., pod wpływem warownego budownictwa zakonu krzyżackiego, baszty-donżony w Szwecji zaczyna się uzupełniać pierścieniem murów obron­nych, w ten sposób, że sama baszta, umieszczona teraz w naroż­niku obwarowań, staje się ich głównym elementem obronnym. W latach 1396—1483 królowie szwedzcy