Monthly Archives: Styczeń 2014

KORPUS MIESZKALNO- OBRONNY

Cały ten korpus mieszkałno-obronny, z masywnymi, oskarpowanymi mu­rami, otaczał jeszcze osobny mur obronny, oblany zewsząd (jak i mury przedzamcza) wodami jeziora. Dziś w zachowanym kor­pusie pałacowo-obronnym mieści się muzeum. Pora wrócić teraz ku innym obszarom. W Danii przez cały okres wczesnego, a

PIERWSZE MUROWANE OBIEKTY W DANII

W połowie XII w. w jej części centralnej zbudowano umocnienia ceglane, ciągnące się na długości 3,7 km, przy gru­bości muru od 2 do 2,5 m i wysokości 6—7 m. Potężne twierdze, o drewniano-ziemnej konstrukcji umocnień, powstały na począt­ku i w pierwszej

NA MIEJSCU WCZEŚNIEJSZYCH WIEŻ- DONŻONÓW

Z czasem wał i palisadę zaczęły za­stępować mury kamienne — początkowo bez baszt, a następnie wzmacniane basztami. Pod koniec XII w. owe wieże murowane zaczęto sytuować w pierścieniu umocnień, nie zaś wewnątrz, na obwarowanym terenie natomiast wznosić kamienne rezydencje, z

MODERNIZACJA WCZEŚNIEJSZYCH ZAMKÓW

Wiele wcześniejszych zamków średniowiecznych w Danii (np. Brundlund Slot w Abenroa czy Axelborg, założony w latach 1128—1201 przez biskupa Roskilde — Axela Absalona) ulegało w ciągu wieków średnich i później licznym przebudowom, roz­budowom i modernizacjom. Wokół Axelborgu wyrosła z czasem